Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua tại Lasa.vn

1. Truy cập vào trang quản lý hosting cPanel.

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

2. Sau khi đến truy cập thành công chọn Domains, tìm đến đúng tên miền cần tải theme lên và chọn vào thư mục của domain.

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

4. Nhấn chuột phải vào file zip -> chọn Extract.

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

5. Vào thư mục vừa giải nén -> chọn Select All -> Move -> Xóa tên thư mục hiện tại -> Move Files (Để di chuyển dữ liệu trong thư mục ra đúng thư mục của domain).

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

 

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

6 Tại giao diện chính của cPanel chọn MySQL® Databases (Tiến hành tạo cơ sở dữ liệu).

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

7. Tạo cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

 

8. Tạo tài khoản người dung

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

9. Phân quyền cho người dùng thao tác trên cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

10. Tiến hành cài đặt theme bằng lệnh installer.php

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

11. Nhập thông tin kết nối cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

12. Thay đổi thông tin đăng nhập admin

  • B1. Tại giao diện chính của cPanel chọn phpMyAdmin

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

  • B2. Chọn database -> wp_user -> sửa -> sửa các thông tin user,mật khẩu(bật MD5),email.

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

  • B3. Nhấn thực hiện

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)

13. Truy cập admin và đăng nhập

Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua Lasa.vn (Duplicator)