HDSD: Cài đặt sản phẩm có biến thể trên LASA

Phần dữ liệu sản phẩm, bạn hãy chọn là sản phẩm có biến thể.

HDSD: Cài đặt sản phẩm có biến thể trên LASA

 

Chuyển loại sản phẩm sang sản phẩm có biến thể

Kế tiếp phần các thuộc tính, bạn thêm thuộc tính kiểu lựa chọn vừa thêm vào, nhớ thêm những giá trị thuộc tính cần sử dụng cho sản phẩm này và đánh dấu vào phần dùng cho nhiều biến thể.

HDSD: Cài đặt sản phẩm có biến thể trên LASA

Kế tiếp hãy qua mục các biến thể và thêm biến thể của sản phẩm này vào.

HDSD: Cài đặt sản phẩm có biến thể trên LASA

Sau đó bạn có thể thiết lập thông tin chi tiết của từng biến thể mà sản phẩm này đã được hỗ trợ bởi các thuộc tính.

mỗi biến thể bạn nhấp vào nó để thiết lập hình ảnh, giá cả, số lượng trong kho,…và nếu bạn muốn thêm nhiều biến thể khác chứ việc ấn nút thêm biến thể là được nhé.

HDSD: Cài đặt sản phẩm có biến thể trên LASA

Bạn có thể ấn nút thêm biến thể và làm tương tự với các biến thể khác mà bạn muốn.

Sau đó lưu biến thể lại và cập nhật sản phẩm.